Praktisch en FAQ

Een foto voor ziekmelden, schooltijden, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en meer info op deze pagina

Praktisch en FAQ

Ziekmelden

Kind ziek? Bel voor 8.30 uur naar 035-6035678

schooltijden

Groep 1 t/m 4vantotGroep 5 t/m 8vantot
maandag8.3014.45maandag8.3014.45
dinsdag8.3014.45dinsdag8.3014.45
woensdag8.3012.15woensdag8.3012.15
donderdag8.3014.45donderdag8.3014.45
vrijdag8.3012.00vrijdag8.3014.45

NB: Op deBuut hanteren wij een continurooster

Voorschoolse en naschoolse opvang

Kinderopvangorganisatie K’nijntje&Zippies is in samenwerking met deBuut en De Wegwijzer, het Integraal Kind Centrum (IKC) De Binnentuin gestart. Het IKC is een uniek concept in Soest. Er is een kinderdagverblijf, een peutergroep, voor- én naschoolse opvang en een school onder één dak. Zij bieden een totaalpakket van activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Schoolgaande kinderen kunnen zowel vóór als na schooltijd genieten van diverse activiteiten, zoals buitenspel, muziek, knutselen, techniek, koken en natuurlijk ook vrij spelen. De Binnentuin is vanaf 7.00 uur geopend.

Voorschoolse opvang nodig? Vindt u het leuk om een keer met uw kind te komen kijken en de sfeer te proeven? Neem dan contact met ze op via planning@knijntjezippies.nl of via 035-6029570. Tot snel!

Jaarkalender

Bent u benieuwd naar de belangrijke data van het schooljaar 2018/2019? U vindt ze allemaal in dit document. Op de informatie-avond heeft elk gezin een papieren versie ontvangen. Bij inschrijving van uw kind bij ons op school ontvangt u er ook een.

FAQ

In principe is elk kind welkom op deBuut.
Het openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Wij willen en blijven dit grondbeginsel van het openbaar onderwijs onderschrijven en uitdragen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een kind bij ons niet op zijn of haar plek is.

Klik hier voor het ‘Protocol aannamebeleid‘.

Wij vinden plezier in lezen erg belangrijk. De kinderen lezen elke dag (over het algemeen van 8.30-8.45) in de klas in een bibliotheekboek. Onze school is gunstig gelegen naast bibliotheek Idea. Daarom kunnen we altijd gebruik maken van de nieuwste boeken. Eén van onze leerkrachten is leescoördinator.

Al vanaf groep 1 gaan de klassen regelmatig naar de bibliotheek om een leesboek te halen. De leerkracht geeft de kinderen tips over leuke boeken die bij hun eigen leesniveau passen. Tweemaal per jaar organiseren we ook tutorweken. Oudere kinderen begeleiden startende lezers met het lezen.

Ook bij de kleuters wordt er dagelijks voorgelezen. In januari doen de kleuters mee met het nationale voorleesontbijt en uiteraard staat ook in oktober ons onderwijs in het teken van lezen tijdens de Kinderboekenweek.

Wij werken met vakleerkrachten voor de volgende lessen:

Gymnastiek: Er is één vakleerkracht voor gymnastiek en al onze groepsleerkrachten hebben de bevoegdheid om gymnastiek te geven. We zorgen ervoor dat in elke groep vanaf groep 3, tenminste één van de twee gymuren per week verzorgd wordt door een vakeerkracht.
De kleuters (groep 1 en 2) krijgen gymnastiek van hun eigen leerkracht in het speellokaal.

Zwemles: Eens in de twee weken krijgen de leerlingen van groep 3/4 zwemles. Dit wordt verzorgd door zweminstructeurs.

HVO: De lessen voor Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) worden door een vakleerkracht verzorgd vanaf groep 5.

Rots en Water: Twee groepsleerkrachten zijn bevoegd om de weerbaarheidstraining Rots en Water te geven. Deze training is voor kinderen vanaf groep 5 t/m 8

Engels: Eén keer in de week komt een vakleerkracht Engels op school om pluskinderen Engels te geven. Zij krijgen verdieping/verrijking van de Engelse taal t.o.v. van de reguliere Engelse lessen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Voor kinderen die dit aan kunnen, compacten wij de basisleerstof en bieden wij verrijking en verdieping aan.
Daltononderwijs en projectonderwijs lenen zich hier bij uitstek voor. Indien nodig krijgen kinderen een weektaak op maat. Kinderen die de basisstof snel beheersen krijgen uitdagende verrijkings- en verdiepingstaken binnen de weektaak.

In ons ondersteuningsprotocol beschrijven wij op welke manier wij de zorgstructuur van de school vormgeven. De verschillende zorgniveaus (m.a.w. hoeveel zorg heeft een kind nodig) worden omschreven. Wij onderscheiden de volgende niveaus:

  1. de algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep;
  2. de extra zorg in de groep;
  3. de speciale zorg in de groep;
  4. speciale zorg met externe hulp;
  5. aanmelding, plaatsing of terugplaatsing op een school voor SBO of SO en de leerling met een leerling-gebonden financiering.

Daarnaast bevat het ondersteuningsprotocol ook het schoolondersteuningsprofiel van de school. In het ondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden en de grenzen aangegeven van de manier waarop hulp geboden kan worden aan kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Zowel het ondersteuningsprotocol als het ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school.

Elke school is wettelijk verplicht een schoolplan te schrijven. In ons schoolplan is het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het zorgbeleid voor de periode van 4 jaren vastgelegd.

Het schoolplan 2015-2019 van deBuut ligt ter inzage op school.

Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Dit ligt ter inzage op de school.

In iedere klas hangen de gouden regels. Daarnaast is er wekelijks een regel van de week die onder de aandacht wordt gebracht van de leerlingen. Dit is een wekelijks wisselende gedragsregel die de leerkracht en de kinderen in de klas bespreken. De leerkrachten letten er op dat de kinderen zich aan de regel houden.

Schoolbreed zijn er afspraken gemaakt over gedragsverwachtingen en belonen van goed gedrag. Door te belonen worden leerlingen gestimuleerd zich te houden aan de gedragsverwachtingen. Gedragsverwachtingen worden actief aangeleerd door gedragslessen.

Twee groepsleerkrachten geven vanaf groep 5 t/m 8 ook de Rots en Water training. Deze weerbaarheidstraining wordt aan de hele klas gegeven.

DeBuut doet mee aan het Kunstmenu en Cultuurprogramma van Kunst Centraal. Dit is een organisatie die voor alle deelnemende scholen in Soest kunstonderwijs verzorgt. Kunst Centraal zorgt voor begeleiding van leerkrachten, gastlessen, en regelt tentoonstellingen, film, toneel en dergelijke.

Ook binnen het projectonderwijs zijn we actief bezig met cultuur en kunst en wordt er een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de leerlingen en leerkrachten (denk daarbij aan drama, dans, muziek).

Elk jaar wordt er een aantal naschoolse workshops aangeboden.

Bij de kleuters worden dagelijks creatieve werkvormen aangeboden.
Vanaf groep 3 geeft de groepsleerkracht minstens één keer per week een creatieve les op gebied van muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Deze lessen passen altijd bij het project waar de kinderen op dat moment aan werken. Daarnaast verzorgt iedere groep één keer per jaar een kindershow voor de hele school en hun eigen ouders.

Uw kind krijgt 2 keer per jaar een rapport, na de kerstvakantie en voor de zomervakantie.
In het rapport van de onderbouw geven we ontwikkeling van uw kind aan door middel van ‘bolletjes’ waarin de leerkracht aangeeft of uw kind iets beheerst, in ontwikkeling is of nog niet beheerst. Soms geeft de leerkracht een toelichting hierop in het rapport.
Op het rapport van de bovenbouw staan cijfers, eventueel aangevuld met een toelichting of opmerking van de leerkracht(en). In het rapport staan ook de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem.

Buiten deze vaste momenten van rapportgesprekken kunt u ook zelf contact opnemen met de leerkracht. De leerkracht zal zelf contact met de ouders opnemen als daar aanleiding voor is.

Aan het begin van de ochtend zijn de ouders van groep 1-2 van harte welkom in de klas. U kunt dan samen met uw kind rustig even een spelletje spelen of een boekje lezen.

Tijdens de open dagen mogen ook onze eigen ouders een kijkje nemen in de klas van hun kind.

Ook organiseren we tweemaal per jaar een kijkmiddag/-avond. Samen met uw kind kunt u het gemaakte werk van uw kind bekijken.

Een kind is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat het kind vanaf dan verplicht naar school moet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrij krijgen voor uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor. ‘Vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ moet worden aangevraagd via een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is.

Sinds 2016 is kinderopvangorganisatie K’nijntje&Zippies, in samenwerking met deBuut en De Wegwijzer, het Integraal Kind Centrum (IKC) De Binnentuin gestart.

IKC: Het IKC is een uniek concept in Soest. Er is een kinderdagverblijf, een peutergroep, voor- én naschoolse opvang en een school onder één dak. Voor uw kind en uzelf is dit fijn: alles in één vertrouwde omgeving.

Voorschoolse opvang Schoolgaande kinderen kunnen zowel vóór als na schooltijd genieten van diverse activiteiten, zoals buitenspel, muziek, knutselen, techniek, koken en natuurlijk ook vrij spelen. De Binnentuin is vanaf 7.00 uur geopend, dus u kunt vanaf heden uw kind ook voor voorschoolse opvang opgeven! 

Geïnteresseerd?

Vindt u het leuk om een keer met uw kind te komen kijken en sfeer te proeven? Neem dan contact met ons op via planning@knijntjezippies.nl of via 035-6029570. Tot snel!

Wij zijn aangesloten bij een invalpool. Bij uitval van een leerkracht vervangt een leerkracht uit de invalpool de lessen. Soms lossen we iets intern op. Al het mogelijke wordt gedaan om de kinderen op school op te kunnen vangen. In de praktijk worden de kinderen op schooldagen nooit plotseling naar huis gestuurd.

De deur staat altijd voor u open. Heeft u een vraag, een opmerking of loopt u ergens mee rond, klop gerust aan voor een gesprek of om een afspraak te maken met de leerkracht of de directeur. Veelal kunnen we u direct te woord staan en anders maken we op korte termijn een afspraak.

Ook kunt u ons bereiken via de mail: info@de-buut.nl.

Via ons eigen communicatiesysteem, STEV-Communicatie, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mededelingen en activiteiten.

Onze digitale nieuwsbrief verschijnt om de week.

Vanaf 5 jarige leeftijd zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig.

Groep 1 t/m 4 is op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Een kind is vanaf zijn vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat het kind vanaf dan verplicht naar school moet. Onder bepaalde voorwaarden kunt u vrij krijgen voor uw kind. Daar zijn wettelijke regels voor. ‘Vrijstelling van geregeld schoolbezoek‘ moet worden aangevraagd via een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is.

Tag: verlof

Rond de herfstperiode starten we met een kind-ouder-leerkrachtgesprek. Hierin bespreken we met uw kind en u, welke doelen hij/zij dit jaar wil behalen en wat daarvoor nodig is.

Als uw kind in groep 8 zit zal begin januari de leerkracht u en uw kind uitnodigen voor een schooladvies-gesprek.

Na het eerste rapport, eind januari/begin februari, nodigen we u als ouder uit voor een ouder-leerkracht gesprek.

Buiten deze vaste momenten kunt u zelf contact opnemen met de leerkracht. Als een leerkracht bijzonderheden signaleert in het gedrag of de vorderingen van een kind, zal de leerkracht zelf contact opnemen met de ouders.

Resultaten CITO eindtoets

Leerlingen van deBuut scoren goed op de CITO eindtoetsen. Al een aantal jaren lag de score boven het landelijk gemiddelde en in 2012 en 2014 zelfs boven de bovengrens die de inspectie hanteert. Sommige scholen laten hun zwakste leerlingen niet meedoen aan de CITO toets, wat de eindscore beïnvloedt. Op deBuut doen alle kinderen mee aan de CITO eindtoets.

Resultaten CITO eindtoets:

Landelijk gemiddeldedeBuutAantal leerlingen
2018534,9535,821
2017535,1540,48
2016534,5533,719
2015534,8533,930
2014534,4539,528
2013534,7534,819
2012535,1541,526
2011535,1536,116
2010534,9538,54

Uitstroombestemmingen van afgelopen schooljaar:

VMBO B/K : 1 leerling

VMBO B: 1
VMBO T – MAVO: 7

VMBO-T/HAVO: 2

HAVO/VWO: 5
VWO: 3
Gymnasium: 2

Niet alle scholen in Soest bieden schoolzwemmen aan. Op deBuut krijgen de kinderen van groep 3/4 op woensdagochtend om de week wel een zogenaamde natte gymles, in het zwembad van Sportboulevard de Engh. Enkele ouders vervoeren de kinderen per auto en hebben daarvoor samen een rooster opgesteld. De kinderen worden ingedeeld op hun eigen niveau en als uw kind de benodigde vaardigheden onder de knie heeft mag hij/zij afzwemmen voor een A, B of C diploma.
U betaalt voor deze zwemlessen alleen de vervoerskosten van 30 euro voor een heel schooljaar.

Op deBuut blijven alle kinderen tijdens de middagpauze op school. Deze pauze duurt drie kwartier. Kinderen eten in hun eigen lokaal en hebben een half uur buiten-speeltijd. Een half uur van de overblijf-tijd wordt begeleid door ouders en onze congiërge, zodat de leerkrachten ook even pauze hebben. Deze ouders krijgen een kleine vergoeding. Om de begeleiding te bekostigen vragen we een bijdrage van 30 euro per kind voor een heel schooljaar. Hiervan kunnen we ook extra buitenspelmaterialen betalen.

Load More