Onze visie en missie. Ook die voor u?

Een foto van een leerling en projectonderwijs op Daltonschool deBuut in Soest

Visie en missie

Als Eemvallei-scholen hebben wij een gezamenlijke visie een missie. Die staat geformuleerd in ons ambitieboek. Hier vindt u de nieuwste versie van 2018.

Op deBuut staan de waarden kwaliteit, respect en plezier hoog in het vaandel. Wij gaan respectvol met elkaar om en erkennen iedereen in zijn/haar unieke talenten. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving en bieden onderwijs op hoog niveau aan. De kinderen krijgen bij ons een stevige basis op gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Dit zien wij terug in de eindcito’s. Al een aantal jaren lag de score boven het landelijk gemiddelde en in 2012 en 2014 zelfs boven de bovengrens die de inspectie hanteert. (zie: Resultaten CITO eindtoets)

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen vaardigheden ontwikkelen, die zij nodig hebben in hun leven: de zogenaamde 21st century skills, zoals samenwerken, kritisch denken & communiceren en talentontwikkeling. Onze werkwijze zorgt er voor dat zowel kinderen als leerkrachten met plezier naar school gaan.

Missie

We ontwikkelen ons steeds meer van een kennis maatschappij naar een bredere op talentgerichte maatschappij. Dit betekent dat er van onze kinderen andere vaardigheden gevraagd worden dan in het verleden werden gevraagd. Daarom passen we ons onderwijs  aan bij datgene dat het kind nodig heeft voor zijn/haar toekomst. Onderwijs in de 21ste eeuw heeft naast de kernvakken Taal / Rekenen ook zeven competenties die zouden moeten bijdragen aan betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van leerlingen (en leerkrachten en anderen die bij het onderwijs betrokken zijn)

 • Talentontwikkeling
 • Samenwerking
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Digitale geletterdheid
 • Strategisch denken
 • Duurzaamheid
 • Creativiteit en Innovatie

Ook het schoolgebouw heeft een metamorfose ondergaan. Er is een gemeenschappelijke ruimte is ontstaan, waarin wordt gewerkt door leerlingen en leerkrachten. Deze ruimte staat in verbinding met de lokalen en nodigt uit tot samenwerking met medeleerlingen van de eigen groep én van andere groepen. Op deBuut krijgen de kinderen onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van het kind. Zij leren op basis van talent, eigen ontwikkeltempo en leerlijnen. Het leerstofjaarklassensysteem is hierdoor deels doorbroken. Dit is gerealiseerd door ons projectonderwijs waardoor alle kinderen aan hetzelfde thema werken. We werken vanuit de visie van ‘natuurlijk leren’, het leren vanuit de behoefte tot zelfontplooiing. De visie over het ‘natuurlijk leren’ wordt door ouders en school gezamenlijk gedragen en zorgt voor een krachtige leeromgeving met optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing. Ouders krijgen ruimte en mogelijkheden om hun kwaliteiten, talenten en expertise op school in te zetten ten behoeve van het onderwijs. Actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid spelen daarin een belangrijke rol.

Als een leerling na 8 jaar onderwijs op deBuut de school verlaat dan neemt hij/zij het volgende mee:

 • Goed burgerschap (regionaal & mondiaal)
 • Zelfredzaamheid
 • Vertrouwen in zichzelf en anderen
 • Zelf doelen kunnen stellen en plannen
 • Omgaan met tegenslag en succes
 • Uitdagingen durven aangaan
 • Cognitieve basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Empathisch vermogen
 • Communicatieve vaardigheid
 • Reflectief vermogen
 • Kritisch Denken
 • Omgaan met sociale/culturele verschillen

Maar bovenal hebben de kinderen plezier in het leren en hebben een onderzoekende houding en zijn nieuwsgierig.