Medezeggenschap

Een afbeelding van een leerling Medezeggenschap, Medezeggenschapsraad en de leerlingenraad op Basisschool Daltonschool deBuut in Soest

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft ook deBuut een medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Namens het personeel neemt op dit moment één leerkracht zitting; mevrouw Ariënne Blaas-Jumelet. De oudergeleding bestaat uit mevrouw Saskia Oude Veldhuis.

In de wet medezeggenschap op scholen staat voor welke aangelegenheden de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken zoals de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, veiligheid, het zorgplan en tal van andere aangelegenheden. Daarnaast heeft de MR de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen om zaken die de school betreffen te bespreken. Hiervoor kan iedere ouder of personeelslid contact opnemen met een lid van de MR. Dat kan door een email te sturen naar: mr@de-buut.nl. Een MR-lid aanspreken op het schoolplein kan natuurlijk ook.

De MR heeft geen zeggenschap over zaken die individuele leerlingen of leerkrachten betreffen. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel bij de directie terecht.
Mocht u de notulen van de MR willen inzien dan kunt u die bij onze directeur opvragen.

Leerlingenraad

Elk schooljaar kiezen alle klassen één vertegenwoordiger voor de leerlingenraad. De raad komt maandelijks bij elkaar en bespreekt dan zaken die door de groepen zijn ingebracht. De leerlingen denken mee over schoolzaken en dragen ideeën en wensen aan. Zo werken we samen met de leerlingen aan een fijn schoolklimaat en nemen we de leerlingen serieus. Binnen de leerlingenraad heeft iedereen een eigen taak. Er is een voorzitter, een notulist, een tijdbewaker en een postverzamelaar. De leerlingenraad was bijvoorbeeld nauw betrokken bij de herinrichting van het schoolplein en de aanschaf van nieuwe spelmaterialen.